Müdür; 

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak ve talep halinde Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

f) Çalışma birimleri hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca onaylanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini ve yönlendirilmesini sağlamak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

h) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından, en fazla iki öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

 

Yönetim Kurulu görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek, öneriler sunmak ve destekleme şeklini belirlemek.

 

 

Danışma Kurulu görevleri:

(1) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak.

 

 

Çalışma birimleri ve görevleri: 

Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimi, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

Etiket: görev tanımları