UNIVERSITY OF YALOVA    yufizyom@yalova.edu.tr 02268155600